پروژه های وال ویرا

روند طراحی

فاز راه اندازی

اولین اقدام در این فرآیند،شناخت نیازهای پروژه می باشد، تیم وال ویرا برای پروژه شما مطالعه امکان سنجی انجام می دهند تا مشخص کنند هدف از انجام پروژه چیست.مدیر پروژه در این بخش مشخص میشود.

فاز برنامه ریزی

این مرحله نیاز به دقت کامل دارد زیرا برنامه زمانبندی پروژه را مشخص می کند.تحقیق در مورد الزامات و تعیین معیارهای پروژه در این مرحله انجام میشود.

پیاده سازی و اجرا

در این مرحله ملزومات پروژه به اجرا گذاشته می شود و کار در عمل انجام می شود مدیر پروژه بیشتر وقت خود را در این مرحله می گذراند و وظیفه اش ایجاد گردش کار کارآمد و نظارت دقیق بر پیشرفت تیم است.

ارزیابی

مرحله ارزیابی به عنوان بخشی از آخرین مرحله در نظر گرفته میشود. در این مورد،کیفیت خروجی بر اساس الزامات اولیه تعیین شده ارزیابی می‌شود و توجه می‌شود که آیا این موارد به طور کامل ویا تا حدی برآورده شده است.

اتمام پروژه و پشتیبانی

این مرحله چارچوبی است که برای هدایت پروژه استفاده می شود و بر تعمیرات و به روز رسانی های پس از تولید تمرکز دارد. تمرکز اصلی این مرحله اطمینان از برآورده شدن نیازها و ادامه عملکرد سیستم طبق مشخصات ذکر شده در فاز اول است.