پروژه های طراحی لوگو وال ویرا

روند طراحی لوگو

دریافت اطلاعات

شناخت نیازهای مشتری،در نظر گرفتن ایده ها، دریافت رنگ سازمانی،شناخت اهداف کارفرما در این مرحله صورت میگیرد.

بررسی رقبا

بررسی رقبا و بررسی حوزه کاری برند موردنظر به جهت آشنایی با سبک های طراحی شده در این مرحله انجام میشود.

اتود اولیه

در این مرحله اتود اولیه لوگو و یا کارت ویزیت طراحی میشود و برای مشتری ارسال میگردد.

طرح نهایی

در این مرحله طرح نهایی لوگو توسط مشتری تایید و با فرمت مورد نیاز کارفرما ارسال میگردد.